VORHER

UhrenrestVorher2.jpg (130544 bytes)
NACHHER

UhrenrestNachher.jpg (114838 bytes)
 

Details:

UhrenrestVorher1.jpg (120180 bytes)

UhrenrestVorher3.jpg (157568 bytes)

UhrenrestVorher4.jpg (152563 bytes)